واحد حمل و نقل و جرثقیل

تعرفه حمل و نقل بصورت زیر است:

تعرفه وانت پیکان
وانت پیکان شهری : 120000 ریال
وانت پیکان برون شهری : 6000 ریال
تعرفه ها بر اساس ساعت می باشد
حمل و نقل شامل بیمه و بارنامه می باشد
تعرفه نیسان
نیسان شهری : 150000 ریال
نیسان برون شهری : 7000 ریال
تعرفه ها بر اساس ساعت می باشد
حمل و نقل شامل بیمه و بارنامه می باشد
تعرفه خاور
خاور شهری : 250000 ریال
خاور برون شهری : 8000 ریال
تعرفه ها بر اساس ساعت می باشد
حمل و نقل شامل بیمه و بارنامه می باشد
تعرفه جرثقیل
کیلوگرم 500 - 100 : 300000 ریال
کیلوگرم 500 - تن 2 : 500000 ریال
تن 2 - تن 3 : 800000 ریال
تن 3 - تن 5 : 100000 ریال
تن 5 - تن 10 : 150000 ریال
تن 10 به بالا : توافقی ریال
لازم به ذکر است قیمت های بالا به صورت تخلیه در کنار غرفه می باشد و در صورت تخلیه در بیرون سالن و خمل به داخل با توجه به نوع و وزن و حجم ماشین آلات از 200.000 ریال تا 400.000 ریال به قیمت تمام شده اضافه می شود