ایمیل
info@tne.ir : پشتیبانی
شماره تماس
مدیریت - آقای ضیایی : 5-03132618001
دفتر مدیریت
اصفهان، خیابان علامه امینی، خیابان بازارچه
مجتمع تجاری آلا، طبقه اول
شرکت تعاونی نمایشگاههای استان اصفهان
ایمیل
info@tne.ir : پشتیبانی
شماره تماس
امور نمایشگاهی - خانم مظاهری : 03132618003 , 09137989417
واحد امور نمایشگاهی
اصفهان، خیابان علامه امینی، خیابان بازارچه
مجتمع تجاری آلا، طبقه اول
شرکت تعاونی نمایشگاههای استان اصفهان
ایمیل
info@tne.ir : پشتیبانی
شماره تماس
غرفه سازی و تبلیغات - خانم فرزانه نژاد : 5-03132618001 , 09135570953
واحد غرفه سازی و تبلیغات
اصفهان، خیابان علامه امینی، خیابان بازارچه
مجتمع تجاری آلا، طبقه اول
شرکت تعاونی نمایشگاههای استان اصفهان
ایمیل
info@tne.ir : پشتیبانی
شماره تماس
امور مالی - خانم فروغی : 03136305323
مدریت مالی - خانم دورباز : 03136305324 , 09137989418
رزرو هتل و امور اداری - خانم صحراگردی: 03136301070 , 09130796308
واحد مالی و اداری
اصفهان، خیابان مشتاق دوم ، پل تاریخی شهرستان
محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان
شرکت تعاونی نمایشگاههای استان اصفهان
ایمیل
info@tne.ir : پشتیبانی
شماره تماس
مدیریت اجرایی - آقای کریمی : 09131089867
اجاره لوازم - خانم توکلی : 03136305236 , 09130796307
واحد اجرایی
اصفهان، خیابان مشتاق دوم، پل تاریخی شهرستان
محل برگزاری نمایشگاههای استان اصفهان، سالن میرداماد
دفتر تعاونی نمایشگاههای استان اصفهان
ایمیل
info@tne.ir : پشتیبانی
شماره تماس
مدیریت حمل و نقل - آقای رجائیان : 09135570952
واحد حمل و نقل
اصفهان، خیابان مشتاق دوم، پل تاریخی شهرستان
محل برگزاری نمایشگاههای استان اصفهان، سالن میرداماد
دفتر تعاونی نمایشگاههای استان اصفهان
ایمیل
info@tne.ir : پشتیبانی
شماره تماس
امور چاپ - آقای جمشیدی : 03137932307 , 09130796306
واحد چاپ بنر و فلکسی
بلوار دانشگاه
درب شمالی
جنب بیمه ایران